Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Udkast til styresignal om betingelser for deleleasing samt beskatningsgrundlag

Nyt udkast til styresignal – Betingelser for deleleasing samt præcisering af beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil, når et deleleasingarrangement tilsidesættes.

Skattestyrelsen har netop offentliggjort et nyt udkast til styresignal. Vi skal dog bemærke at der alene er tale om en præcisering og uddybning af de situationer, hvor der er tale om et deleleasingarrangement. Styresignalet fremkommer således ikke med en ny retsstilling.

Styresignalet giver dog anledning til at samle op på den nugældende praksis på området, hvilket skitseres nedenfor.

Der skal som udgangspunkt ske beskatning af fri bil, hvis en arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for den ansattes private kørsel, men i visse tilfælde, skal der ikke ske beskatning. Netop dette har været genstand for flere afgørelser, hvilket er baggrunden for dette udkast til styresignal.

 

Opmærksomheder for deleleasing

Uddrag af betingelserne for at et deleleasingarrangement ikke medfører beskatning af fri bil er blevet fastslået i to ældre afgørelser, og er som følger:

 

 • Der skal være to separate aftaler
 • Samtlige udgifter skal fordeles mellem parterne på grundlag af de faktisk kørte kilometer fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel
 • Der skal ske en løbende regulering af fordelingen af leasingydelserne
 • Leasingydelserne skal betales direkte til leasingselskabet
 • Hver part må kun hæfte for egne forpligtelser over for leasingselskabet
 • Der skal løbende føres et detaljeret kørselsregnskab fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørte kilometer
 • Leasingselskabet skal betale samtlige omkostninger.

 

Der har dog været tvivl om hvad løbende afregning omfatter, tilfælde med ekstraordinære omkostninger der ikke er indeholdt i leasingydelsen, om der gælder særlige opsigelsesvilkår og hvilke krav der er til kørselsregnskabet. Disse er med baggrund i tidligere praksis præciseret i styresignalet og gengivet nedenfor.

 

Løbende afregning

Der skal ske en løbende afregning, herunder fordeling, af samtlige udgifter i deleleasingarrangementet, dvs. både de ekstraordinære førstegangsydelser, ordinære leasingydelser og driftstillæg. Denne afregning, herunder også fordeling, skal ske månedligt i hele leasingperioden.

Betalingen skal endvidere afspejle fordelingen mellem det faktiske antal kørte kilometer erhvervsmæssigt og privat.

 

Udlæg for ekstraordinære omkostninger der ikke er indeholdt i leasingydelsen

Hvis en af leasingtagerne under helt ekstraordinære omstændigheder rent undtagelsesvist må afholde udgifter, hvor det ikke har været muligt at videresende fakturaen direkte til leasingselskabet, er det en forudsætning, at udlægget uden ugrundet ophold refunderes af leasingselskabet og fordeles efter kørselsregnskabet.

Vi bemærker at udlægget ikke blot må modregnes i fremtidige leasingydelser.

 

Det samme gælder i forbindelse med afregning af ejerafgift, der som udgangspunkt opkræves hos ejeren af køretøjet. Er der registreret en bruger, bliver afgiften dog opkrævet hos denne. Denne ejerafgift skal i givet tilfælde refunderes af leasingselskabet og indgå i fordelingen af de akkumulerede betalinger.

 

Opsigelsesvilkår

Det er en betingelse, at der foreligger skriftlige separate aftaler mellem leasingselskabet og hver leasingtager. Der skal i den forbindelse være "vandtætte skotter" mellem aftalerne. Der må således ikke være indlagt en klausul i kontrakterne om, at hvis den ene aftale opsiges, ophører den anden automatisk som følge af den anden.

 

Kørselsregnskabet

Et fyldestgørende kørselsregnskab skal indeholde følgende oplysninger:

 

 • Hvad kilometertælleren viste ved begyndelsen af den daglige kørsel og ved dens afslutning
 • Dato for kørslen
 • Daglig angivelse af antal kørte kilometer med fordeling mellem den erhvervsmæssige og private kørsel
 • Bestemmelsessteder for den erhvervsmæssige kørsel med eventuelle delmål
 • Kørslens erhvervsmæssige formål.

 

Det er uden betydning om denne føres elektronisk eller i fysisk. Afgørende er indholdet.

 

Beskatningsgrundlaget

Værdien af fri bil skal opgøres efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4.

Beskatningsgrundlaget kan efter ligningslovens § 16, stk. 4, 12. punktum, nedsættes med den ansattes betalinger til arbejdsgiveren for råderetten.

 

De leasingydelser, som allerede er betalt til leasingselskabet for den private andel af kørslen, kan fragå i beskatningsgrundlaget. Det er dog en forudsætning, at det kan dokumenteres dels, at betalingerne er sket og at beløbene er betalt af den ansatte af beskattede midler.

Det afgørende er her, at betalingerne anses for at have passeret arbejdsgivers økonomi.

 

Du kan finde hele udkastet til styresignalet her.

 

Skulle der være behov for uddybende eller andet står vi naturligvis til rådighed - ligesom vi gerne hjælper med bistand i lignende tilfælde.


Publiceret: 01. 02. 2019

Forfatter

 

Rune Grøndahl
Partner
+45 5374 7079
rune.grondahl@kpmg.com